IKIBAZO GISHIKIRIJWE UMUSHIKIRANGANJI AJEJWE INYUBAKO ZA RETA Y’UBURUNDI N’UMURWI WAMAHO UJEJWE IBIBAZO VY’INTWARO, KWEGEREZA UBUTEGETSI ABENEGIHUGU HAMWE N’UKUGENZURA INGENE BASERUKIWE MU NZEGO ZIRONGOYE IGIHUGU KU BIJANYE N’INYUBAKO ZA RETA, IBIKORESHO HAMWE NO KUGWIZA UBURARO

INGENE IBINTU VYIFASHE N’IGITUMA HATEGUWE IKIBAZO Mu ntumbero yo gushikira iterambere rirama ku rugero rungana mu bice vyose vy’iguhugu, Reta y’Uburundi yafashe ingingo yo guteza imbere ubutunzi n’imibano mu kuremurura uburere bumwe bumwe. Ari naco catumye gutandukanya Umurwa mukuru wa poritike n’Umurwa mukuru w’ubutunzi biba nkenerwa. Itangazwa ry’Ibwirizwa n°1/04 ryo kuwa 4 ruhuhuma 2019 rishinga …

IKIBAZO GISHIKIRIJWE UMUSHIKIRANGANJI AJEJWE INYUBAKO ZA RETA Y’UBURUNDI N’UMURWI WAMAHO UJEJWE IBIBAZO VY’INTWARO, KWEGEREZA UBUTEGETSI ABENEGIHUGU HAMWE N’UKUGENZURA INGENE BASERUKIWE MU NZEGO ZIRONGOYE IGIHUGU KU BIJANYE N’INYUBAKO ZA RETA, IBIKORESHO HAMWE NO KUGWIZA UBURARO Lire la suite »